Klauzula Informacyjna

 

 

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością zapewnienia stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o.
Na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. obowiązywać będą zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 362

2. Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. udostępnia adres e-mail koksoprojekt@koksoprojekt.pl pod którym będzie możliwy kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych

3. Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu:

  • prowadzenia działalności wynikającej z realizacji podstawowych zadań spółki: wykonywania dokumentacji formalnoprawnej, dokumentacji technicznej oraz realizacji inwestycji
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. polegającego na ustaleniu / dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, którego podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o.

4. Państwa dane osobowe pozyskane zostały na drodze: umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

  • operatorom pocztowym i logistycznym;
  • bankom w zakresie realizacji płatności;
  • organom uprawnionym do otrzymywania państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Państwa dane osobowe pozyskane za zgodą z tytułu umów, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane przez okres ich trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres spółki Koksoprojekt lub elektroniczną na adres e-mail: koksoprojekt@koksoprojekt.pl

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp, z o,o. w celu zawarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego za wyjątkiem danych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolnie. Konsekwencją nie podania danych osobowych, przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia umowy cywilno prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego.